Algemene Voorwaarden | Nollen Kneepkens Mediators +
346
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-346,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden waaronder of vanwege de maatschap NollenKneepkens mediators+, hierna aangeduid met “de maatschap”, diensten worden verleend.

 

1. Uitsluitend de maatschap geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het B.W. blijven buiten toepassing.

 

2. Behoudens andere afspraken zal de maatschap haar werkzaamheden voor het overeengekomen uurtarief periodiek declareren. Het uurtarief kan aan het begin van ieder kalenderjaar in verband met kostenstijgingen worden aangepast. In het tarief is een vergoeding ter dekking van algemene kantoorkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever betaalde voorschotten en reiskosten worden, naast het honorarium, in rekening gebracht.

 

3. De maatschap aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever dan tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheid verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. In het geval dat de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

 

4. De maatschap kan, na overleg met opdrachtgever, derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De maatschap zal in voortkomend geval desgevraagd haar eventuele aanspraken op die derden aan opdrachtgever overdragen. De maatschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een door deze derden gemaakte aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting.

 

5. Verstrekte opdrachten worden door de maatschap uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever uitgevoerd en de wijze waarop aan die opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, kunnen derden geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen aanspraken dienaangaande.

 

6. De door de opdrachtgever aan de maatschap verschuldigde bedragen worden in principe maandelijks en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en de maatschap wordt ten volle beheerst door het Nederlands recht.

 

7. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer 52705986